Telford foundry

VortX F055- 200 SQ rodding eye NB datasheet