Telford foundry

VortX F035- 150 SQ rodding eye NB datasheet