Telford foundry

VortX F045- 150 SQ rodding eye SS datasheet