Telford foundry

VortX F065- 200 SQ rodding eye SS datasheet