Telford foundry

VortX F075- 150 circ vinyl rodding eye NB datasheet